J76 博贝磁吸无线快充移动电源 10000mAh

J76 博贝磁吸无线快充移动电源, 10000mAh, Micro-USB / Type-C 18W 输入, USB 22.5W /Type-C PD 20W 输出, 5W / 7.5W / 10W / 15W 无线输出, LED数字显示电量.

SKU: N/A 类别:

J76 博贝磁吸无线快充移动电源, 10000mAh, Micro-USB / Type-C 18W 输入, USB 22.5W /Type-C PD 20W 输出, 5W / 7.5W / 10W / 15W 无线输出, LED数字显示电量

1. 容量: 10000mAh, 37Wh. 额定容量: 5800mAh.
2. 输入: Micro-USB QC18W, Type-C PD18W.
3. 输出: USB 22.5W, Type-C PD20W, 无线充输出 5W / 7.5W / 10W / 15W (“MgSf” 无线输出 7.5W). 总输出: 5V / 3A.
4. 支持 for PD20W, for QC3.0, for FCP / SCP, for AFC, for VOOC, for DASH 等协议.
5. 显示: LED数字显示电量.
6. 材质: ABS + PC阻燃 + 锂聚合物电芯.
7. 尺寸: 145*69*20mm. 重量: 240g.

浩酷 j76 博贝磁吸无线快充移动电源 10000mah 数字显示电量 浩酷 j76 博贝磁吸无线快充移动电源 10000mah 浩酷 j76 博贝磁吸无线快充移动电源 10000mah 后面 浩酷 j76 博贝磁吸无线快充移动电源 10000mah 支架 浩酷 j76 博贝磁吸无线快充移动电源 10000mah 内部 浩酷 j76 博贝磁吸无线快充移动电源 10000mah 颜色 浩酷 j76 博贝磁吸无线快充移动电源 10000mah 包装白色 浩酷 j76 博贝磁吸无线快充移动电源 10000mah 包装黑色 浩酷 j76 博贝磁吸无线快充移动电源 10000mah 包装

相关产品
最近浏览的产品
滚动至顶部