C103A 腾充双口自带线充电器 EU

C103A 腾充双口自带线充电器, 双USB 5V / 2.1A 输出, 自带线 for Lightning / Micro-USB / Type-C, 5V / 2.1A, 欧规插脚 EU.

SKU: N/A 类别:

C103A 腾充双口自带线充电器, 双USB 5V / 2.1A 输出, 自带线 for Lightning / Micro-USB / Type-C, 5V / 2.1A, 欧规插脚 EU

1. 材质: 阻燃PC+ABS材质.
2. 输出:
USB 1 / 2 – 5V / 2.1A.
自带线 – 5V / 2.1A.
总输出 – 5V / 2.1A.
3. EU插脚.
4. 尺寸: 86*42*27mm. 线长: 1m. 重量: 54g.

内置 for Lightning线

浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 ltn 端口 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 ltn 欧规插脚 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 ltn main 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 ltn 充电 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 ltn 充电线 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 ltn 概览 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 ltn 内部 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 ltn 包装

内置Micro-USB线

浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 musb 端口 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 musb 欧规插脚 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 musb main 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 musb 充电 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 musb 充电线 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 musb 概览 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 musb 内部 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 musb 包装

内置Type-C线

浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 tc 端口 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 tc 欧规插脚 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 tc main 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 tc 充电 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 tc 充电线 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 tc 概览 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 tc 内部 浩酷 c103a 腾充双口自带线充电器 tc 包装

相关产品
最近浏览的产品
滚动至顶部