TF高速内存卡

TF高速内存卡 不同储存容量 4Gb 8Gb 16Gb 32Gb 64Gb 128Gb。

SKU: N/A 类别:

TF高速内存卡 各个储存容量

1. TF卡是最小的存储设备.
2. 用于各种便携电子产品,如手提电脑,平板电脑,MP3,PDA,游戏机,电子琴,合成器,GPS设备,手机以及数码相机等.
3. 级别:10级 (8G,16G,32G,64G,128G), 6级 (4G).
4.储存方式:MLC.
5. 容量以及读取速度:

4Gb (15MB / 秒),

8Gb (75MB / 秒),

16Gb (85MB / 秒),

32Gb (90MB / 秒),

64Gb (95MB / 秒),

128Gb (90MB / 秒).

hoco tf high speed memory card 4gb 8gb 16gb 32gb 64gb 128gb 128 gb

hoco tf high speed memory card 4gb 8gb 16gb 32gb 64gb 128gb 4 gb hoco tf high speed memory card 8gb hoco tf high speed memory card 16gb hoco tf high speed memory card 32gb hoco tf high speed memory card 64gb hoco tf high speed memory card 64gb interior hoco tf high speed memory card 16gb interior hoco tf high speed memory card 4gb 8gb 16gb 32gb 64gb 128gb camera hoco tf high speed memory card 8gb 32gb hoco tf high speed memory card 4gb 8gb 16gb 32gb 64gb 128gb all capacity hoco tf high speed memory card 4gb 8gb 16gb 32gb 64gb 128gb all package

 

相关产品
最近浏览的产品
滚动至顶部